Výživné
DISKUSE INFORMACE
Střídavka - střídavá výchova neboli střídavá péče o děti po rozvodu

rodič.eu

Stanovení výživného v Rakousku

Z metodického materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR (duben 2010)
Výživné je v Rakousku upraveno § 140 ABGB, podle tohoto ustanovení mají rodiče zajistit uspokojení potřeb dítěte podle jeho schopností, talentu, zájmů a možností k rozvoji, a to s ohledem na své životní poměry a poměrně podle svých schopností.

Judikatura rakouských soudů v průběhu času vytvořila systém určování výše výživného, kdy vychází z rozhodování soudů o výživném, a dále z analýzy nákladů na dítě (první statistické šetření proběhlo v roce 1964 pro děti z úplných rodin) zpracované rakouským centrálním statistickým úřadem. Tato analýza je rakouskými soudci upravována na základě statistik růstu indexů spotřebních cen. O tabulkách rozhoduje Landesgericht (zemský soud) ve Vídni. Tabulky jsou pro soudce nezávazné, slouží mu jako podklad pro rozhodnutí.

Analýza nákladů dítěte provedená rakouským centrálním statistickým úřadem umožňuje soudům při rozhodování o výživném stanovit průměrné náklady na dítě (neohlíží se na konkrétní poměry dítěte, o němž rozhodují). Tato myšlenka má potom odraz ve stanovení částek obvyklého výživného. Za nemravné je zpravidla považováno v Rakousku výživné, které tvoří 2,5 – 3 násobek obvyklého výživného (ani to ale nebrání soudci o takovém výživném rozhodnout vzhledem k nezávaznému charakteru tabulek).

Judikaturou je v Rakousku zdůrazňováno, že i přes existenci tabulek, musí být výživné vyměřováno a nikoliv vypočítáváno. Stejně jako v Čechách platí v Rakousku použití výkonnostní zásady povinného rodiče, rovněž je brán v potaz jeho potenciální, nikoli reálný příjem a dále judikatura zdůrazňuje dvoustranné posouzení potřeb se zajištěním důstojných životních podmínek pro povinného rodiče.


Z hlediska oprávněného dítěte:


1. jsou posuzovány výdaje na potřeby průměrného dítěte – na základě analýzy centrálního statistického úřadu se hodnotí výdaje na dítě a index životních nákladů (viz tabulka obvyklých částek)
Tyto částky obnášejí pro rok 2009/2010:

0 - 3 roky ...............................177,- €
3 - 6 let ................................ 226,- €
6 - 10 let ............................... 291,- €
10 - 15 let ............................. 334,- €
15 - 19 let ............................. 392,- €
od 19 let ................................ 492,- €
2. je posuzován konkrétní případ dítěte, jeho individuální potřeby (zdravotní stav, osobností struktura) a dále jsou hodnoceny životní poměry jeho rodičů


Z hlediska povinného rodiče jsou posuzovány:

1. čisté příjmy rodiče
Do celkového příjmu povinného rodiče se započtou příjmy ze samostatné či závislé činnosti, příjmy z přesčasů, dávky, které povinný pobírá (nesmí být určeny na uhrazení konkrétní přímé potřeby), spropitné, prémie, vrácení daňového přeplatku, odstupné rozpočítané na měsíce, na který nahrazují příjem, atd.

K celkovému čistému příjmu se dochází zdaněním upraveného celkového hrubého příjmu. Hrubý příjem je ponížen o odvody na dávky sociálního zabezpečení, 13. a 14. plat, platby za členství v komoře, výdaje na reklamu a další zvláštní výdaje určené krytí nákladů spojených se zaměstnáním či se zdravotními výdaji.
2. důstojné životní podmínky povinného rodiče

3. tzv. existenční minimum
Je podle judikatury Nejvyššího soudu takové minimum, které povinnému zajistí udržení svých duševních a fyzických sil (650 EUR na povinného za měsíc – judikát JBI 2004/734).

Výpočet měsíční částky výživného v Rakousku - 2009/2010 *

Věk dítěte Procentní sazba** Obvyklá částka Limitní sazba***
0 - 3 let 16 € 177 € 354
3 - 6 let 16 € 226 € 452
6 - 10 let  18 € 291 € 582
10 -15 let 20 € 334 € 835
15 - 19 let 22 € 392 € 980
od 19 let 22 € 492 € 1.230

* Přizpůsobuje se vždy k 1. červenci každého roku
** % z čistého příjmu pro jedno dítě bez sourozenců
*** 2 násobek (do 10 let) příp. 2,5 násobek obvyklé částky

Pokud je více oprávněných, zkrátí se procentní sazba pro sourozence v závislosti na věku dítěte, a sice o 1% pro každé další dítě do 10 let, o 2% pro každé další dítě nad 10 let a pro manžele / manželku bez vlastního příjmu až o 3% na jedno dítě.


Vzorový výpočet výživného s poměrným snížením výživného – Rakousko
  • soud vyměřuje výživné pro 11leté dítě
  • otec – čistý měsíční příjem 1200 EUR, má další vyživovací povinnosti na 3 děti (5, 7 a 9 let)
1) Výpočet bez ohledu na existenční minimum

Výživné pro 11leté dítě:
20 % - 3 % = 17 %
0,17 * 1200 = 204 EUR
Výživné pro 7 a 9letého sourozence:
18 % - 4 % = 14 %
0,14 * 1200 = 168 EUR
Výživné pro 5letého sourozence:
16 % - 4 % = 12 %
0,12 * 1200 = 144 EUR
Celkové výživné:
204 + 168 + 168 + 144 = 684 EUR
2) Zachování minima 651 EUR
1200 – 651 = 549 EUR
Mezi děti je možné poměrně rozdělit pouze částku 549 EUR:
549 EUR tvoří 0,8 z původní částky 684 EUR, proto se výše výživného sníží poměrně.

3) Poměrné snížení výživného

Výživné pro 11leté dítě:
0,8 * 204 = 164 EUR
Výživné pro 7 a 9letého sourozence:
0,8 * 168 = 134,5 EUR
Výživné pro 5letého sourozence:
0,8* 144 = 116 EUR
4) Celkové výživné
164 + 134,5 + 134,5 + 116 = 549 EUR


Sdílet

Reklama:

PŘIDAT K OBLÍBENÝM [CNW:Counter] MAIL@VYZIVNE.INFO